dr Magdalena Żurko

Portret użytkownika m.zurko
magdalena.zurko@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 144

Pokój: 17 MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

1. Zajęcia z psychologii rozwoju człowieka.
2. Zajęcia ze wstępu do psychologii ogólnej.
3. Ścieżki:
- Psychologia rodziny (kierownik): wykład,konwersatorium: rodzina w sytuacjach trudnych życiowo;
- Szanse i zagrożenia rozwoju młodzieży (współkierownik): kształtowanie wartości w adolescencji, jakościowa diagnoza młodzieży: ćwiczenia terenowe .
4. Wykład fakultatywny: Tożsamość jednostki - wybrane zagadnienia.
 


Badania naukowe

Badania osadzone są w nurcie personalistyczno – egzystencjalnym i dotyczą sposobu doświadczania tożsamości przez jednostkę. Przedmiotem zainteresowania jest społeczny kontekst budowania (zmian) tożsamości, dokładniej: rola bliskich intymnych związków (rodzinnych, przyjacielskich) w jej doświadczaniu. Przyjęte założenia teoretyczne (humanistyczne) implikują zastosowanie jakościowych metod badawczych (metoda autobiograficzna, narracyjna). Równoległym celem badań jest sprawdzenie stosowalności metod narracyjnych w psychologii, ich metodologiczne dopracowanie (np. wiarygodność interpretacji, zasady opracowywania materiału narracyjnego, zastosowanie hermeneutyki w interpretacji itp.)Bieżące tematy realizowane w ramach badań własnych to:
- Doświadczanie przyjaźni w adolescencji.
- Problemy rodziny realizującej trzy kariery.

Pozostali pracownicy