dr Katarzyna Serafińska

katarzyna.serafinska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 131

Pokój: 38a
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

psychologia społeczna - wykład, konwersatorium

społeczna psychologia płci i różnic płciowych - projekt studencki badawczy

problematyka płci i różnic płciowych w naukach humanistycznych i społecznych - wykład fakultatywny

konsekwencje posługiwania się kategoriami społecznymi - konwersatorium


Informacje biograficzne

  • 2006: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii Tytuł pracy: Różnice rodzajowe w sferze kłamstwa interpersonalnego u osób o inklinacji makiawelicznej. Promotor: prof. Andrzej Szmajke
  • 2001: magister; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii Tytuł pracy: Osobowość makiaweliczna a reaktywność. Promotor: prof. dr hab. Michał Dąbek

Badania naukowe

dynamika różnic związanych z płcią, kontekstowe uwarunkowania tożsamości płciowej, społeczna psychologia płci


Seminarium magisterskie

Temat seminarium: Społeczna psychologia płci

Szczegółowe obszary tematyczne:

- eksperymentalne badania nad różnicami płciowymi w wybranych obszarach funkcjonowania (np. komunikowanie się, autoprezentacja, zachowania pomocne, zachowania agresywne)

- kobiecość i męskość jako kategorie społeczne

- kontekstowe uwarunkowania tożsamosci płciowej

- seksizm i dyskryminacja ze względu na płeć

 

Tryb pracy w poszczególnych semestrach:

semestr VII: studiowanie literatury przedmiotu, sformułowanie problemu badawczego

semestr VIII: praca nad częścią teoretyczną

semestr IX: sformułowanie hipotez badawczych, przygotowanie narzędzi i procedury badania, przeprowadzenie badania

semestr X: analiza i interpretacja wyników badania, edycja pracy, ostateczna złożenie pracy magisterskiej

Pozostali pracownicy