dr Katarzyna Durniat

Portret użytkownika k.durniat
katarzyna.durniat@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 17b
Zakład Psychologii Zarządzania
Godziny konsultacji

Konsultacje w roku akademickim 2016/2017:

Brak - urlop naukowy.


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Aktualności (rok akademicki 2016/17) - urlop naukowy

rok akademicki 2015/16
Regularne zajęcia w IPs: Ocena potencjału menedżerskiego. Przygotowanie i realizacja Assessment - Centre (zajęcia dla studentów V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, semestr zimowy), Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych (wykład dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, semestr zimowy), Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych (zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, semestr zimowy), Bariery rozwoju i kariery zawodowej (zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych, semestr zimowy), Mobbing - patologiczne działania organizacyjne. Metody diagnozy i przeciwdziałania (zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach modułu edukacyjnego).
Zajęcia w IPs w języku angielskim: Interpersonal training, Work and Organizational Psychology, Mobbing as psychopathology and pathology of work and organization.
Zajęcia na studiach podyplomowych IPs „Psychologia zarządzania”: Dobór i ocena kadr: (Wprowadzenie do Assessment Centre - wykład, Symulacja Assessment Centre - warsztaty); Mobbing jako psychopatologia oraz patologia organizacji (wykład).
 

Historia (doświadczenie dydaktyczne):

1996 – 1998 prowadzenie kursów doskonalących techniki pracy umysłowej, Rusz Głową wg metody Tonego Buzana, Ośrodek Szkoleniowy Oświata we Wrocławiu, ul Ruska

2004 – 2008 nauczyciel akademicki na UZZM Lubin - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii zarządzania i psychologii ogólnej (wykłady, seminaria, warsztaty)

2005 - 2007 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii w Instytucie Psychologii UWr, w okres studiów doktoranckich

2007 – 2008 realizacja autorskiego cyklu warsztatów doskonalących kompetencje interpersonalne i intelektualne u dzieci 10- letnich- SP Kiełczów

od 2008 - adiunkt w Zakładzie Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii, UWr. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym wykładów) w zakresie psychologii -zwłaszcza przedmioty specjalizacyjne z obszaru psychologii zarządzania.

od 2009 - prowadzenie wykładów i zajęć z zakresu psychologii w języku angielskim, dla studentów obcorajowców UWr oraz studentów Instytut Psychologii UWr.

od 2009 - wykłady na podyplomowym Studium Psychologii Zarządzania, IPs, Uwr.

2009 grant dydaktyczny z programu LLP - Erasmus Teaching Staff Mobility. Tygodniowy pobyt dydaktyczny na UWIC w Cardiff, Wielka Brytania (03.03.09-10.03.09) – dydaktyka w języku angielskim dla studentów UWIC (poziomy: bachelor, master, doctorate)

2010 koordynacja organizacji i realizacji intensywnego 20-h kursu w języku angielskim dla studentów IPs: Introduction to qualitative and quantitative research methods in psychology – wykładowcy z partnerskiej uczelni UWIC: dr Paul Sander i dr Dan Heggs (23.03.10 – 27.03.10)

2010 grant dydaktyczny z programu LLP - Erasmus Teaching Staff Mobility. Pobyt dydaktyczny na UWIC w Cardiff, Wielka Brytania (29.05.10 – 05.06.10) – dydaktyka w języku angielskim dla studentów i doktorantów UWIC (poziomy: bachelor, master)

2010 grant dydaktyczny z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, wyjazd na Universitetet i Bergen, Norwegia (20.08.10 – 25.08.10). Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów psychologii Uniwersytetu Bergeńskiego (bachelor level). Udział w publiczej obronie pracy doktorskiej Lars Johan Hauge, pt: “Environmental antecedents of workplace bullying: A multidesign approach”.

2011 koordynacja i organizacja intensywnego 15-h kursu w języku angielskim dla studentów IPs: Masterclass in quantitative psychology – wykładowcy z partnerskiej uczelni UWIC: dr Jenny Mercer i dr Dan Heggs (25.03.11 – 02.04.11)

2011 grant dydaktyczny z programu LLP - Erasmus Teaching Staff Mobility. Pobyt dydaktyczny na Uniwersytecie w Maladze dydaktyka w języku angielskim dla studentów (poziomy: Bachelor, Master) oraz wykłady dotyczące mobbingu dla kardy dydaktycznej uczelni (24.06.11 – 01.07.11)

2012 grant szkoleniowo-dydaktyczny: udział w projekcie unijnym UWr.: „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”: realizacja 3-miesięcznego międzynarodowego stażu akademickiego w Wielkiej Brytanii: Cardiff Metropolitan University; (16.04.2012 – 18.07.2012)

2012 grant dydaktyczny z programu LLP - Erasmus Teaching Staff Mobility. Pobyt dydaktyczny na Uniwersytecie w Almerii – dydaktyka w języku angielskim dla studentów (poziom Phd) oraz wykład dotyczący wyników badań własnych i propozycji realizacji międzynarodowego projektu badawczego dla zespołu badawczego psychologii pracy i organizacji (HUM-923 IPTORA) pod kierunkiem prof. Miguel Ángel Mañas Rodríguez (03.09.2012 – 07.09.2012).
 


Informacje biograficzne

CV NAUKOWO-DYDAKTYCZNE
Katarzyny Durniat:
doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii,
adiunkta w Zakładzie Psychologii Zarządzania
(oraz szczęśliwej żony i matki dwojga wspaniałych dzieci :)

WYKSZTAŁCENIE

1993 – 1995 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Kierunek: Psychologia

1995 – 1998 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Kierunek: Psychologia
Specjalność: Zarządzanie

1999 – 2000 Politechnika Wrocławska
Studia Podyplomowe Zarządzanie i Marketing Kierunek: Marketing i Zarządzanie

2003 – 2007 Uniwersytet Wrocławski
Studia Doktoranckie
Kierunek: Psychologia


PUBLIKACJE NAUKOWE

1) Durniat K., Kulczycka A. 2004, Metodologiczne problemy badania mobbingu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, 1032, s.640 – 650.

2) Durniat K. 2006a, The supra-cultural dimension of mobbing as psychopathology of conteporary society. [in:] Mesjasz J, Czapiga A. (eds.), Psychopathologies of Modern Society. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, p.165 – 177.

3) Durniat K. 2006b, Mobbing jako patologia społeczna. [w:] Klebaniuk J (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s.425 – 437.

4) Durniat K., Kulczycka A., 2006c, Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, 1132, s.458 – 467.

5) Durniat K. 2007, Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego. [w:] Banaszak S, Doktór K (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, s.377 – 391.

6) Durniat K. 2008, Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji. [in:] Witkowski SA, Listwan T (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa, s.548 – 557.

7) Durniat K. 2009a, Mobbing jako patologia organizacji i zarządzania – doniesienia z badań własnych. [w:] Banaszak S, Doktór K (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, s.919 – 934.

8) Durniat, K. 2009b, Mobbing i jego konsekwencje jako szczególny rodzaj kryzysu zawodowego. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 10 (11), s.129-148.

9) Durniat K. 2010a, Prospołeczne mechanizmy zarządzania organizacją jako bufor zachowań mobbingowych. Współczesne zarządzanie, 1, s.94-107.

10) Durniat K. 2010b, Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych. Przedsiębiorczość i zarządzanie, SWSPiZ, 11,3, s.132-152.

11) Durniat K. 2010c, Mobbing as psychopathology and pathology of organization. Polish Journal of Applied Psychology, 8,2, s.41–65.

12) Durniat K. 2010d, Menedżer w sytuacji zagrożenia organizacji mobbingiem - diagnoza, interwencja, przeciwdziałanie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, 115, s.160-168.

13) Durniat K. 2010e, Diagnosing and counteracting mobbing in organizations [in:] Lewicka D (ed.), Organization management: competitiveness, social responsibility, human capital. AGH University of Science and Technology Press, Kraków, p.427-437.

14) Durniat K. 2010f, Organizational culture's mechanism of social exclusion in the process of workplace bullying. [in:] E. Panka E and Kwiatkowska A (eds.) Proceedings of the 6th European Conference on Management, Leadership and Governance, The College of Management "Edukacja" and the Professional Development Center Edukacja Wroclaw, Reading, Academic Publishing Limited, UK, p.127-134.

15) Durniat K. 2011a, Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki – z perspektywy pracy I rodziny [w:] Golińska L and Bielawska-Bartowicz E (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.381-395. 

16) Durniat K. 2011b, Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obniżającego efektywność wykonania pracy zawodowej [w:] Juliszewski T and Ogińska H and Złowodzki M (red.), Obciążenia psychiczne pracą - nowe wyzwania dla ergonomii. Komitet ergonomii PAN, Kraków, s.227-246.

17) Heggs D. A., Mercer, J. M., Durniat K., 2011c, Erasmus partners in conversation: Psychology at the University of Wroclaw and University of Wales Institute, Cardiff. [in:] Psychology Teaching Review, 17, 2, p. 38 – 46.

18) Durniat K. 2011d, Mobbing jako szczególny rodzaj interpersonalnej traumy – specyfika doświadczeń ofiar przemocy moralnej w pracy [w:] A. Widera-Wysoczańska i A. Kuczyńska (red.) Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, Difin.

19) Durniat K. 2012a, Socio-organisational and organisational culture’s mobbing factors, [in:] Proceedings to: Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2012 in Venice (ABSRC 2012 Venice), Venice, Italy

20) Durniat K. 2012b, Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel’s organizational climate diagnosis questionnaire. Polish Journal of Applied Psychology, 10,1, p.147-168.

21) Durniat K. 2012c, Możliwości i ograniczenia diagnozowania mobbingu w miejscu pracy, na przykładzie badania mobbingu w miejscu pracy. Czasopismo Psychologiczne, 18, 2, s.221-230.

22) Durniat K. 2012d, Metodologia i zastosowanie badań klimatu organizacyjnego – na przykładzie zrealizowanego projektu badawczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [tytuł tomu: Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 2. Problemy zarządczo-psychologiczne], 249, s.347-357.

23) Durniat K. 2012e, Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach. Współczesne zarządzanie. Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, 4, s.213- 222.

24) Durniat K. 2013, Mobbing w miejscu pracy: zarys tradycji badawczej, podstawowe założenia, metodologia i wybrane wyniki badań własnych, Prace Psychologiczne LXII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3546, s.175-189.

25) Durniat K. 2014a, Mobbing jako psychopatologia grup i jednostek – zagrożenie dla służb mundurowych, [w:] P. Pertka (red.) Bezpieczeństwo Personalne Służb Mundurowych, s.138-156.

26) Durniat K. 2014b, Socio-organizational mechanisms of institutional exclusion – a challenge for multicultural organizations. Journal of Intercultural Management, vol 6,no 4, p. 215 – 230

27) Durniat K. 2014c, Rozwój i edukacja kapitału ludzkiego w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 350, s.105 – 114.

28) Durniat K. 2015a, Organizational and socio-organizational mobbing antecedents, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVI, zeszyt 3, część I, s. 25-41.

29) Skrobol A. i Durniat K. 2015, Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu społecznego, Prace Psychologiczne, LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 3601, s. 287-302.

30) Durniat K. 2015b, Doświadczanie mobbingu przez najstarszą grupę pracowników – charakterystyka zjawiska Społeczeństwo i edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Society and education,  nr 16, zeszyt 1, s.145-155.

31) Durniat K. 2015c, Mobbing dynamics and consequences, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, zeszyt 3, część 3, s. 269-283. 

32) Durniat K. 2016, Badanie klimatu organizacyjnego z wykorzystaniem zaadaptowanego kwestionariusza Rosenstiel'a i Boegel'a, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 3, część II, s. 41-59.

33) Durniat K., Działa B., Krupa A., 2016, Organizacyjne mechanizmy prewencji i radzenia sobie z mobbingiem z perspektywy specjalistów HR”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 430, ss.83-95.

 

REFERATY, PREZENTACJE, KONFERENCJE

1996 ekspert w audycji popularnonaukowej we wrocławskim radio Rodzina pt. „Metody szybkiego i efektywnego uczenia się, zapamiętywania, czytania i notowania".

2004 referat: „Mobbing – zagrożenie miejsca pracy", Konferencja dla Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie i Położnictwie, Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Traugutta 57/59.

2004 plakat: „Metodologiczne problemy badania mobbingu", VII Międzynarodowa Konferencja "Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Perspektywa Lokalna i Globalna", Szklarska Poręba.

2005 referat: „Mobbing jako patologia społeczna", I Interdyscyplinarna Konferencji Instytutu Psychologii UWr., "Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych".

2006 referat: „Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych", VIII międzynarodowa konferencja "Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych", Wrocław.

2007 referat: „Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego",  I
Międzynarodowa Konferencja "Socjologiczne i Psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

2007 referat: „Mobbing w pracy", XX Jubileuszowy Dolnośląski Festiwal Nauki, UZZM Lubin.

2008 referat: „Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji", IX Konferencja "Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją", Wrocław.

2009 referat: „Mobbing jako patologia organizacji i zarządzania", II Międzynarodowa Konferencja "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

2009 referat: „Psychological, social and organizational factors of mobbing" dla wykładowców i doktorantów UWIC, Cardiff, Wielka Brytania.

2009 referat: „Mobbing in the Polish workplace", 14-th European Congress of Work and Organizational Psychology (oraz prowadzenie sesji tematycznej: "Workplace stressors).

2009 warsztat: „Techniki pracy umysłowej" dla młodzieży w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław, Instytut Psychologii UWr.

2009 referat: „Pro-social organizational management mechanisms as mobbing protector", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prospołeczne Instrumenty Zarządzania Organizacjami", UJ, Kraków.

2009 referat: „Mobbing jako szczególny rodzaj interpersonalnej traumy – specyfika doświadczeń ofiar przemocy moralnej w pracy", I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Zrozumienie interpersonalnej traumy", Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.

2010 referat: „Socio-organizational and organizational culture’s bullying factors: report on research findings", 7-th International Conference "Bullying and Workplace Harassment", 2 - 4 czerwiec, Cardiff, Wielka Brytania.

2010 referat: „My research on mobbing in the workplace" dla Bergen Bullying Research Group (Stale Einarsen’s group), 23 sierpień, Bergen, Norwegia.

2010 wykład: „Antecedents of workplace bullying and ways of counteracting mobbing in Poland"  dla studentów psychologii pracy i organizacji z Uniwersytetu Bergen, 25 sierpień, Norwegia, Bergen.

2010 referat: „Menedżer w sytuacji zagrożenia organizacji mobbingiem – diagnoza, interwencja, przeciwdziałanie", X Jubileuszowa Konferencja "Sukces w zarządzaniu kadrami", 26 - 28 wrzesień,Trzebieszowice.

2010 referat: „Organizational culture's mechanism of social exclusion in the process of workplace bullying", 6-th European Conference "Management, Leadership and Governance", 28-29 październik, Wrocław.

2010 referat: „Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obciążającego efektywność wykonania pracy zawodowej", sympozjum Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN "Obciążenie pracą umysłową" 3 - 4 grudnia, Kraków.

2011 referat: „Polska adaptacja kwestionariusza do diagnozy klimatu organizacyjnego autorstwa L. Rosenstiela i R. Boegela.” międzynarodowa konferencja naukowa "Metody jakościowe w diagnozie zawodowej”, 10 - 11stycznia, Wrocław.

2011 referat: „Mobbing phenomenon - model, antecedents and consequences", Międzynarodowa Konferencja „20. Dani Ramira i Zorana Bujasa" 7 – 9 kwietnia, Zagrzeb, Chorwacja.

2011 referat: „Mobbing in the workplace podczas", 25-th EFPSA Congress, 8-15 maj, Borowice, Polska.

2011 plakat: „Organizational mobbing prevention mechanisms in view of the Polish anti-mobbing legislation” 15- EAWOP Conference, 25-28 maj, Maastricht, Holandia.

2011 referat: „Możliwości i organiczenia diagnozowania mobbingu w organizacji. Raport z badań własnych”, 34 Zjazd PTP; 18-21 wrzesień, Katowice, Polska.

2012 referat: „Socio-organisational and organisational culture’s mobbing factors", międzynarodowa konferencja "Advances in Business-Related Scientific Research Conference" (ABSRC 2012 Venice), 28–30 marzec, Wenecja, Włochy.

2012 referat: „Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy” dla kadry menedżerskiej wrocławskich żłobków, Wrocławski Zespół Żłobków, 06 marzec, Wrocław.

2012 referat: „Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach” międzynarodowa konferencja Naukowa: "Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu", 23-24 maj 2012, UJ, Kraków.

2012 referat: „Metodologia i zastosowanie badań klimatu organizacyjnego", XI Konferencja Naukowa „Sukces w zarządzaniu kadrami”, 8-10 październik, Wrocław.

2013 referat: „Mobbing in the workplace – individual, social and organisational consequences”, 16th EAWOP Congress, 22-25 maj 2013, Münster, Niemcy.

2013 referat: „Mobbing jako psychopatologia grup i jednostek – zagrożenie dla służb mundurowych” międzynarodwa, wojskowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo personalne służb mundurowych – weterani misji poza granicami kraju”, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 28 maj, Wrocław.

2013 referat: „Researching, practicing and teaching work and organisational psychology. About mutual influence of good theory and good practice”, EAWOP Small Group Meeting „Post Master’s Education for Work and Organizational Psychology Practitioners: Towards Equal Opportunities of Experience”, 26-28 wrzesień, Katowice.

2014 referat: „Edukacja pracowników w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej”, XII Konferencja Naukowa „Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Różnorodność w zarządzani kapitałem ludzkim. Podejścia, metody, narzędzia.” 22-23 wrzesień, Wrocław.

2014 referat: „Socio-organizational mechanisms of institutional exclusion – a challenge for multicultural organizations”, VIII Międzynarodowa Konferencja “Intercultural Management. Organizational culture and leadership.” 21 listopad, Warszawa.

2015 referat: „Measuring and diagnosing mobbing phenomenon - beyond behavioural indicators”, XVII Europejski Kongres Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP), 20-23 maj, Oslo, Norwegia.

2015 referat (współautorsko z: Miguel Ángel Mañas Rodríguez, Luis Alcaraz Pardo, Caroline Limbert): „A healthy public administration through healthy organizational practices”, XVII Europejski Kongres Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP), 20-23 maj, Oslo, Norwegia.

2015 referat: „Organizational climate research", IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Intercultural Management: Intercultural Management and Cross-Cultural Communication" 1-3 październik, Łódź-Warszawa.

2016 referat (współautorsko, prezentująca: Denise Salin, Hanken School of Economics): „Prevention and interventions in workplace bullying: A global study of Human Resource Professionals' Reflections on Recommended Actions" 10th International Conference on Workplace Bullying and Harrassment, 19-22 April, Auckland, New Zeland.

2016 referat: „Polska adaptacja i normalizacja kwestionariusza Rosenstiel'a i Boegel'a do pomiaru klimatu II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 19-20 maj, Sopot.

2016 referat: „Prezentacja polskiego kwestionariusza SDM do badania mobbingu", II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 19-20 maj, Sopot.

2016 referat: „Cultural differences in perceiving and experiencing negative workplace behaviours – comparative study results (Poland-Spain) (współautorstwo z Miguel Ángel Mañas Rodríguez, University of Almeria, Spain), X Intercultural Management Conference ORGANIZATIONAL CULTURE & LEADERSHIP, Warszawa, 15-16.09.2016.

2016 referat: „Ponad wskaźniki behawioralne – prezentacja polskiego kwestionariusza SDM do diagnozy mobbingu”, XIII Zjazd PSPS we Wrocławiu, 16-18 wrzesień 2016.

2016 referat: „Prewencja i radzenie sobie z mobbingiem z perspektywy specjalistów HR”, XIII Konferencja Naukowa: Sukces w zarządzaniu kadrami: Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych, Wrocław, 18 – 19 września 2016.

2016 referat: „Rola i strategie organizacji oraz specjalistów HR wobec mobbingu w miejscu pracy”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i Zarządzanie”, 24-25 listopada 2016, Poznań.

2016 referat: „Specyfika doświadczeń ofiar mobbingu, w świetle diagnostyki z wykorzystaniem polskiego kwestionariusza SDM”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ofiary Przemocy”, „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”,  6 grudnia 2016, Lublin.

2016 referat: „Polski kwestionariusz SDM do pomiaru i diagnozy mobbingu”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Diagnoza w praktyce psychologicznej"  pt. Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania, 16-17 marca 2017, Warszawa.

2017 plakat: „Is mobbing similarly (un)accepted and experienced by Polish and Spanish employees? Comparative study results“, XVIII Europejski Kongres Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP), 17-20 maj, Dublin, Irlandia.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

2004 współpraca przy organizacji I Międzynarodowej Konferencji Zagrożona Niewinność, UWr. (tłumaczenie materiałów konferencyjnych, tłumaczenia symultaniczne polski – angielski, opieka nad gościem zagranicznym)

2004 – 2006 praca z ofiarami mobbingu w ramach działalności w Krajowym Stowarzyszeniu Antymobbingowym we Wrocławiu

od 2008 – 2012 koordynator programów LLP- Erasmus w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz koordynator anglojęzycznych kursów psychologicznych w IPs

2009 XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - pomoc w opiece nad gościem zagranicznym prof. Michael Berzonsky. Tłumaczenie symultaniczne polsko – angielskie, Instytut Psychologii, UWr

2009 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus:
Spotkanie z koordynatorem Paul Sander – UWIC, Cardiff, Wielka Brytania

2010 organizacja wizyty gości – wykładowców z partnerskiej uczelni UWIC w Wielkiej Brytanii: dr Paul’a Sander’a (koordynatora programów Erasmus) oraz dr Dan’a Heggs’a (20.03.10 – 27.03.10)

2010 organizacja wizyty gościa z partnerskiego Uniwersytetu w Jaén, Hiszpania – wykładowcy i koordynatora programów Erasmus dr Beatriz Montes Berges (22.05.10 – 29.05.10).

2010 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni w Bergen: Toril Salen oraz koordynatorem międzynarodowych programów badawczych dr Marit Tjomsland – Universitetet i Bergen,Norwegia

2010 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni w Walencji, Hiszpania: prof. Conxa Perpiná (koordynator wydziałowy) oraz Maria Jose Flores (koordynator uczelniany).

2011 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus oraz władzami fakultetu psychologii na City University College, Londyn, Wielka Brytania.

2011 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni: Luisa De La Morena oraz władzami fakultetu psychologii w Maladze, Hiszpania.

2012 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni dr Paul Sander, Cardiff Metropolitan University, Wielka Brytania.

2012 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni dr Janet Pitman and dr Jane Prince, University University of Glamorgan, Pontypridd, Wielka Brytania.

2012 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni: prof. Miguel Ángel Mañas Rodríguez oraz dyrektorem International Office dr Tomas Lorenzana w Almerii, Hiszpania.

2012 przyjmowanie gościa akademickiego z partnerskiego Uniwersytetu w Maladze, psychologa rozwoju i edukacji: dr Carmen Barajas Esteban (organizacja spotkania naukowego w IPs, prezentacja Instytutu Psychologii oraz Wydziału oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, spotkanie z pracownikami BWM UWr.)

2012 przyjmowanie gościa akademickiego z partnerskiego Uniwersytetu Stanowego w Sankt Petersburgu: dr Regina Berezovskaya (organizacja spotkań naukowych; inicjacja współpracy badawczej dotyczącej międzynarodowego projektu badań mobbingu w pracy 22.10.12 – 05.11.12). 

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH

Od 2009 - członek EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology)

od 2010 - członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

 

CERTYFIKATY I SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE

2010 - Second EAWOP Post Doctoral, Early Career School for Advenced Work and Organizational Psychology

2003 - Cambridge Certificate in Advanced English

1996 - Diplome D’etudes en Langue Francaise, a l’unite A1

1993 - Cambridge First Certificate in English

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

angielski – biegle w mowie i piśmie, C2

francuski – poziom zaawansownay, B2 (obecnie: znajomość bierna)

hiszpański - poziom zaawansowany, B2

niemiecki - poziom podstawowy, A1

rosyjski - poziom podstawowy, A1

 

ZAINTERESOWANIA

Podróże dalekie i bliskie: spotkania z ludźmi, poznawanie innych kultur, nowych miejsc, ciekawostek przyrody i architektury.
Sport i różne formy aktywności fizycznej: w szczególności narciarstwo zjazdowe, pływanie oraz wszelkie sporty wodne i wędrówki górskie.
Muzyka i teatr. 


Badania naukowe

1997 - realizacja projektu badawczego Asertywność jako moderator stresu (N=265) – w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Mączyńskiego (projekt zrealizowany).

2005 -2007 - konstrukcja kwestionariusza SDM do diagnozy mobbingu (projekt zeralizowany: zwalidowane narzędzie - powstała wersja podstawowa narzędzia - dobre parametry psychometryczne).

2007 - kulturowa adaptacja kwestionariusza Rosenstiela i Boegela do pomiaru klimatu organizacyjnego (projekt zerallizowany: zwalidowane narzędzie o dobrych parametrach psychometrycznych).

2006/2007 - autorski projekt badawczy dotyczący związków mobbingu z czynnikami klimatu organizacyjnego (N= 347) – pilotaż do pracy doktorskiej (projekt zrealizowany).

2007/2008 - autorski projekt badawczy pt. „Społeczno-organizacyjne uwarunkowań mobbingu." (N= 465) – projekt zrealizowany jako praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława A. Witkowskiego.

od 2009 - kierownik i wykonawca badań własnych w IPs, UWr pt. „Mobbing – model, dynamika, uwarunkowania i konsekwencje.", badania własne nr 2033/W/IPs/2011. (projekt zrealizowany).

2010 - kierownik i wykonawca autorskiego projektu diagnozy zagrożenia mobbingiem w organizacji Avista – Media, Wrocław, na zlecenie zarządu firmy (N=130, projekt zrealizowany).

2010 - grant wewnętrzny UWr nr 2368/W/IPS/10 - kierownik i wykonawca własnego projektu badawczego pt. „Prospołeczne mechanizmy prewencji oraz konsekwencje mobbingu w miejscu pracy" (projekt zrealizowany).

2012 - kierownik i wykonawca projektu badawczego: pt. „Mobbing – percepcja, doświadczanie oraz kulturowo-organizacyjne uwarunkowania - badanie kadry menedżerskiej", badania własne, zrealizowane w porozumieniu z „Wrocławskim Zespołem Żłobków”  (N=25, grupa menedżerów wrocławskich żłobków; badania kwestionariuszowe, projekt zrealizowany).

od 2012 - kierownik autorskiego projektu badawczego pt. „Percepcja i doświadczanie mobbingu wśród pracowników działów HR", badania własne, jakościowe - ustruktyryzowane wywiady (projekt zrealizowany).

2013-2015 - kierownik badań statutowych nr 22, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, autorski projekt badawczy pt.: „Opracowanie narzędzia pomiarowego i weryfikacja autorskiego modelu mobbingu". (badania ilościowe, projekt zrealizowany).

2014 - grant wewnętrzny UWr., I Konkurs Wewnętrzny WNHiP UWr. dla pracowników powyżej 35 roku życia - dofinansowanie badań statutowych IPs nr 22. pt. „Opracowanie narzędzia pomiarowego i weryfikacja autorskiego modelu mobbingu" (projekt zrealizowany).

od 2013 - partner badawczy na Polskę (Country Partner for Poland) w międzynarodowym projekcie badawczym poświęconym mobbingowi "WORKPLACE BULLYING: CULTURE MATTERS (WBCM)" kierowanym przez: Suzy Fox, Loyola University Chicago (USA), Renee L. Cowan, University of Texas at San Antonio (USA), Denise Salin, Hanken School of Economics (Finlandia); (status: III faza realizacji: opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji naukowych).

2016 - 2018 -  kierownik badań statutowych IPs nr 54. pt. „Uwarunkowania, specyfika i konsekwencje mobbingu w kontekście międzynarodowym” (projekt w trakcie realizacji).

2016 - grant wewnętrzny UWr., III Konkurs Wewnętrzny WNHiP UWr. dla pracowników powyżej 35 roku życia - dofinansowanie badań statutowych IPs nr 54. pt. „Uwarunkowania, specyfika i konsekwencje mobbingu w kontekście międzynarodowym” (projekt w trakcie realizacji).

 

Pozostali pracownicy