dr Jagoda Stompór-Świderska

jagoda.stompor-swiderska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 127

Pokój: 17b
Zakład Psychologii Zarządzania

Kierownik - Zakład Psychologii Zarządzania
Kierownik - Laboratorium Piagetowskie
Kierownik - Studia podyplomowe: Psychologia Zarządzania

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Przedmioty prowadzone w Instytucie Psychologii UWr

  • Wprowadzenie do psychologii kierownictwa – wykład
  • Procesy decyzyjne w zarządzaniu – ćwiczenia
  • Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji – ćwiczenia
  • Psychologia rozwoju człowieka - ćwiczenia


 


Informacje biograficzne

Ukończyłam studia psychologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie również uzyskałam dyplom magistra psychologii. Obroniłam pracę doktorską Rozwój decyzji życiowo doniosłych (badania osób dorosłych od 30 do 80 r.ż.), pod opieką Prof. dr hab. Czesława Walesy oraz uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W 2000 r. otrzymałam grant promotorki Komitetu Badań Naukowych w Warszawie, na zrealizowanie projektu badawczego pt.: Rozwój decyzji życiowo doniosłych ( badania osób dorosłych), jak również byłam stypendystką Instytutu Kultury Moralnej z Kanady.  W latach 1994 –2007 pracowałam w Instytucie Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Od 2007 jestem adiunktem w Zakładzie Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu.


Badania naukowe

- podejmowanie dycyzji przez menedżerów,

- antycypowanie własnego rozwoju zawodowego 

- zasoby kobiet naukowców

- problematyka międzykulturowa w organizacjach, zarządzanie wiekiem

- badania nad psychologicznym starzeniem się społeczeństw i przesuwanie się granic wiekowych, podjęcie zagadnień właściwych osobom w wieku średniej i późnej dorosłości oraz problemy ludzi młodych
- badania nad wydłużeniem aktywności zawodowej, na temat zmian, dokonujących się w ostatnich dekadach życia człowieka


Seminarium magisterskie

Szanowni Państwo,

Zapraszam na seminarium magisterskie z Psychologii Zarządzania. Tematyka seminarium jest bardzo szeroka, od sensu stricte tematyki związanej z zarządzaniem w sensie psychologicznym, do tematów z pogranicza, np. włączając badania z innych dziedzin psychologicznych, jak np. psychologii rozwoju człowieka. Tematyka może obejmować następujące obszary badań: decyzyjność człowieka, menedżerów, przywództwo w organizacji, kobiety i mężczyźni w organizacji, kultura organizacyjna, problematyka międzykulturowa w organizacjach, zarzadzanie od strony menedżera i pracownika, rozwój kariery zawodowej, pracownicy w wieku średnim i starszym, pokolenie 50+, przedsiębiorczość człowieka dorosłego, przedsiębiorczość młodzieży, start w pracy – młodzi pracownicy, kryzysy w życiu zawodowym człowieka, rozwój pracowników. Realizowane będą również tematy, z którymi Państwo przychodzą na seminarium, nurtujące już od dłuższego czasu czy też te, które w ostatnim czasie wydały się godne podjęcia badań własnych.
Serdecznie zapraszam, Jagoda Stompór-Świderska
 

Pozostali pracownicy