dr hab. Bożena Janda-Dębek prof. UWr

bozena.janda-debek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 125

Pokój: 20
Zakład Psychologii Ogólnej

Kierownik - Zakład Psychologii Ogólnej

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

warsztaty -komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji
wykłady - teoreretyczne aspekty komunikacji
- procesy poznawcze:spostrzeganie, uczenie się, pamięć
seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok IV i V
zajęcia z komunikacji niewerbalnej w Podyplomowym Studium Psychologii Zarządzania


Badania naukowe

2000 – 2002 – badania własne: „Przyzwolenie na dotyk a wybrane cechy osobowości”; „Przyzwolenie na dotyk jako jeden z aspektów komunikacji międzyludzkiej a poziom samooceny”
2002 - 2004 – badania własne: „Wiarygodność przekazu a stereotypy płci”
2005 -2008 - badania własne:
Psychologiczne aspekty kłamstwa - poziom akceptacji kłamstwa w wybranych sytuacjach społecznych; treść i powody kłamstwa w codziennych kontaktach, czynniki osobowościowe i sytuacyjne warunkujące gotowość do wykorzystywania kłamstwa w kontaktach z innymi; cechy podmiotowe, a zdolność do skutecznego kłamstwa.
Psychologia środowiskowa: psychologiczne aspekty spostrzegania przestrzeni zurbanizowanej, preferencje środowisk naturalnych i zurbanizowanych a wybrane cechy podmiotowe, cechy podmiotowe a zróżnicowanie map poznawczych.
Niepublikowane badania i teksty:
(2001 - Strategie porządkowania informacji u uczącej się młodzieży.
(2001)- Etykiety zawodowe a atrakcyjność fizyczna.
(2002)- Wzorce pzyzwolenia na dotyk a strategie radzenia sobie ze stresem.
(2003)- Dlaczego Kain zabił Abla. O przyczynach agresji u człowieka.
(2003)- Przyzwolenie na dotk jako jeden z aspektów komunikacji międzyludzkiej, a poziom samooceny.(we współpracy z prof. A. Kuczyńską)
(2005)- Życie jak okładka "Vanity Fair".
(2006)- Standardy wyglądu zewnętrznego lansowane przez pop-kulturę.
(2007)- Ewolucyjne i kulturowe uwarunkowania poznawczych możliwości człowieka.
(2007)- Kłamstwo jako specyficzny rodzaj relacji interpresonalnych.
(2007)- Frajerzy, pamiętliwi i kłamcy. Kłamstwo w paradygmacie ewolucyjnym.
(2008) - Treść i motywy kłamstwa w codziennych interakcjach.
(2008)- Jak kłamią kobiety.  


Seminarium magisterskie

I.                   Komunikacja niewerbalna

 • Skuteczność werbalnych i niewerbalnych strategii zmiany nastroju wykorzystywanych przez różnorodnie spersonifikowane roboty perswazyjne w kontekście różnic indywidualnych
 • Adekwatność gestów, a spostrzegana wiarygodność nadawcy
 • Rodzaj ekspresji mimicznej, a spostrzegana wiarygodność
 • Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania przyzwolenia na dotyk

II. Psychologia środowiskowa

Psychologiczne uwarunkowania i korelaty  oceny jakości środowiska zurbanizowanego, mieszczący się w szerszym nurcie badań – Psychologia miasta. W tym temacie będą opracowywane tematy szczegółowe, które mogą być realizowane w ramach konkretnych prac magisterskich:
1. Uwarunkowania oceny jakości środowiska zurbanizowanego (np. osiedla zamknięte/otwarte), a dyspozycyjne cechy podmiotu (orientacja życiowa, wyznawane wartości, poszukiwanie doznań, indywidualizm/kolektywizm).
2. Związki pomiędzy oceną jakości środowiska zurbanizowanego, a  poczuciem jakości życia.
3. Związki pomiędzy oceną jakości środowiska zurbanizowanego, a tendencją do działań na rzecz tego  środowiska.
4. Sytuacyjne  (poziom odczuwanego stresu, aktualny nastrój) uwarunkowania oceny jakości środowiska zurbanizowanego.
Do badań w tym temacie jest już zadadaptowany (w języku polskim) Kwestionariusz Oceny Jakości Środowiska i Przywiązania do Miejsca  (PL APREQ&NA) . Przygotowany są  także teoretyczne założenia badań i ich procedura.
Zapraszam do wyboru tych tematów.

 • Podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania preferencji środowisk zurbanizowanych
 • Weryfikacja hipotezy sawanny Oriansa i Heerwagen (preferencja środowisk naturalnych).
 • Uwarunkowania poziomu tolerancji na stres środowiskowy
 • Cechy środowisk zurbanizowanych i niezurbanizowanych, właściwości podmiotowe, a różnice w mapach poznawczych

III.             Psychologia procesów poznawczych

 • Zniekształcenia wspomnień pod wpływem sugestii
 • Postawy, a zniekształcenia  zapamiętanych wydarzeń
 • Stereotypy męskości i kobiecości a zniekształcenia pamięci zdarzeń
 • Czynniki  warunkujące  detekcję  sygnałów zagrażających

IV.             Psychologia kłamstwa

 • Ewolucyjnie uwarunkowana zdolność do wykrywania oszustów - weryfikacja hipotezy Cosmides i Tooby’go
 • Wpływ podmiotowych i sytuacyjnych czynników na skłonność do wykorzystywania kłamstwa w relacjach społecznych
 • Wykrywanie kłamstwa  przez kobiety i mężczyzn u potencjalnych partnerów stałych związków

V. Psychologiczne problemy związane z podejmowaniem decyzji 

 •  Psychologiczna charakterystyka maksymalistrów i satysfakcjonalistów
 •  Podmiotowe i sytuacyjne czynniki wpływające na zmęczenie decyzyjne
 •  Psychologiczne  konsekwencje    zmęczenia decyzyjnego  (np. wpływ zmęczenia decyzyjnego na  przebieg procesów poznawczych)  

Pozostali pracownicy