dr Alina Żurek

alina.zurek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

w roku akademickim 2012/2013:

diagnoza objawów dorosłych i dzieci po doznanych urazach - 30 godz. warsztat

pierwszy kontakt z klientem - wywiad kliniczny - 15 godz. ćwiczenia

terapia krótkoterminowa - 30 godz. warsztat

metody diagnozy (MMPI) - 15 godz. ćwiczenia

psychoonkologia - 30 godz. konwersatorium

psychologia stosowana - psychologia kliniczna - 15 godz. wykład

psychologia sądowa - rodzina w sądzie rodzinnym - 15 godz. ćwiczenia

kierownik modułu edukacyjnego: Psychologia sądowa (w tym:)

  • podstawy psychologii sądowej - 15 godz. wykład
  • zagadnienia rodzinne i opiekuńcze - aspekty psychologiczne - 15. godz. konwersatorium

Informacje biograficzne

Doktor nauk humanistycznych ze specjalnością w psychologii;

magisterskie i doktorskie studia psychologiczne ukończyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;

od października 2000 r. zatrudniona w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku adiunkta

Specjalności:

  • psychologia aktywności fizyczneji
  • psychologia kliniczna
  • psychologia sądowa

 

Dziedziny zainteresowania:

  • jakość życia człowieka starego
  • aktywność fizyczna a zdrowie psychiczne
  • psycholog w praktyce sądowej 

Badania naukowe

Działalność naukowo-badawcza:

Nowy program rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – siodło BABS, 2002-2005, nr 3PO5DO2023 (grant Komitetu Badań Naukowych)

Ocena sprawności fizycznej a jakość życia i kondycja biologiczna seniorów - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu, 2004-2007, nr 2 PO5D 082 27 (grant Komitetu Badań Naukowych)

Determinants of the quality of life in elderly people living in retirement homes in Poland and the USA, 2009-2010 (Grant Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Wewnętrznych Badań Własnych) – we współpracy z Uniwersytetem Illinois, Illinois, USA

Jakość życia starszych osób w Polsce i w Stanach Zjednoczonych - przy współudziale Uniwersytetu Illinois, Urbana-Champaigne, Illinois, USA (2009-2012);

Ewaluacja programu realizowanego we Wrocławiu dotyczącego starości i starzenia się "Miasto Pokoleń" (2011-2012)

Psychofizyczne korzyści wynikające z systematycznej aktywności fizycznej starszych ludzi PROGRAM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ RUCH I ZDROWIE DLA SENIORA, 2013-2014 - Program MOZART Partnerstwa Współpracy Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sektora Aktywności Gospodarczej, (organizator: Wrocławskie Centrum Akademickie w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia)


Aktualne badania skoncentrowane są wokół:

problematyki wpływu aktywności fizycznej na jakość życia osób starszych,

psychospołecznych determinantów jakości życia pacjentów z chorobami układu oddechowego (2012-2014)

badania statutowe Instytutu Psychologii (2013-2014): JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB Z CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO

Udział w konferencjach naukowych:

Żurek A. Psychospołeczne problemy i obraz siebie osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Konferencja Naukowa nt. Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. XXV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (1975-2001), Wrocław, 4 czerwiec 2001, organizator: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu;

Żurek A. Niepełnosprawność w aspekcie psychologii zdrowia. Konferencja Naukowa nt. Ku Człowiekowi Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, Mikoszów k/Strzelina, 11 czerwiec 2001; organizatorzy: Stowarzyszenie św. Celestyna, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (główny organizator dr Alina Żurek);

Żurek A., Kubiś F., Dębska U. Moral sensitivity of handicapped people. 11th European Conference on Personality, Jena, 20-25 lipiec 2002;

Dębska U., Żurek A., Kubiś F. The self-image among disabled children parents. 11th European Conference on Personality, Jena, 20-25 lipiec 2002;

Żurek A., Dębska U., Kubiś F. Wrażliwość moralna osób upośledzonych umysłowo na przykładzie analizy przypadku. Konferencja Naukowa nt. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju, Wrocław, 5 wrzesień 2002; organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Żurek A. Rozwój człowieka u kresu życia. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia w perspektywie XXI wieku, Lublin, 5 – 8 września 2002;

Dębska U., Żurek A. Eutanazja czy opieka paliatywna? – dwa oblicza współczesności. VI Krajowa Konferencja TANATOS 2002, Karpacz, 7–9 listopad 2002; organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe;

Żurek A., Dębska U., Kubiś F. Przystosowanie społeczne dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością. Konferencja Naukowa nt. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, Kielce, 8-9 kwiecień 2003 (organizator: Akademia Świętokrzyska);

Dębska U., Żurek A., Kubiś F. Aspekt rehabilitacyjno-wychowawczy stosowania skali PAS Gunzburga. Konferencja Naukowa nt. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, Kielce, 8-9 kwiecień 2003 (organizator: Akademia Świętokrzyska);

Żurek A. Ocena zmian w zakresie kompetencji społecznej dzieci z porażeniem mózgowym. Analiza przypadków. V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Seminarium satelitarne nt. Mózgowe porażenie dziecięce – zagadnienie wieloaspektowe, Wrocław - Mikoszów K/Strzelina, 19-21 maj 2005;

Dąbrowska G., Żurek A., Lubczyńska-Kowalska W. Chosen conditions of the state of mental health of the Third Age University students who are physically active and inactive. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007;

Żurek A., Dąbrowska G., Wnuk W., Lubczyńska-Kowalska W. Ocena stanu zdrowia psychicznego i poczucia koherencji u starszych kobiet. Konferencja Naukowa nt. Starzenie się człowieka – nowe wyzwania i potrzeby rehabilitacji, VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław, 1-2 czerwiec 2007;

Żurek G, Żurek A. , Partyczyńska B, Wybrane aspekty jakości życia i ogólnego stanu zdrowia w badaniach słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu, VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 28-30 maj 2010 "Choroby cywilizacyjne - znaczenie fizjoterapii w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia" , plakat;

Zurek A., Malavasi L., Chodzko-Zajko W., Schwingel A., Zurek G., Quality of Life of Residents Living in Retirement Communities in the USA and Poland, The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging, Barcelona, Spain, 24-27 June 2010, referat (w języku angielskim);

Żurek G., Żurek A., Malavasi L., Chodzko-Zajko W., Schwingel A., Zdrowotne uwarunkowania jakości życia w badaniach amerykańskich seniorów zamieszkujących domy pomocy społecznej w Urbana Chaimpaigne w Stanie Illinois, Międzynarodowa Konferencja Naukowa 4-5 listopada 2010 "Żywienie i Aktywność Fizyczna w Hamowaniu Procesu Starzenia", plakat;

Zurek A., Zurek G., Chodzko-Zajko W., Schwingel A., Malavasi L., VII European Congress Healthy and Active Aging for All Europeans – II, Bologna (Italy) 14-17 April 2011, "Health determinants of the seniors' quality of life in American and Polish retirement homes – a comparative analysis", plakat;

Mocek M., Żurek G., Żurek A., Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego pt. Możliwości i ograniczenia opieki nad osobami starszymi, Wrocław, 1-2 kwiecień 2011, "Interdisciplinary Approach to Patient Assessment and Care Planning in US based Skilled Nursing Facilities"- referat;

Żurek A, III Seminarium z Psychopatologii, Wybrane aspekty z psychologii sądowej, WROCŁAW, Instytut Psychologii UWr, 14 grudzień 2011, "Psychologiczne aspekty przesłuchiwania dzieci – ofiar" - referat

Juszkiewicz A., Żurek A., Cierzniak A., Krzywak J., Zaleski W., Żurek G., Wrocławski Program Aktywności Fizycznej Ruch i Zdrowie dla Seniora w świetle założeń psychologii exercise, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Oblicza Starości we Współczesnym Świecie, Lublin, KUL, 15 czerwiec, 2013 - referat  

Żurek A., Program Aktywności Fizycznej Ruch i Zdrowie dla Seniora jako przykład „dobrych praktyk”  oraz interwencji terapeutycznej, Konferencja Naukowa pt. Starzenie się w Polsce i w świecie – znaczenie aktywności fizycznej,  Wrocław, 9 maj, 2014 r., Wrocławskie Centrum Akademickie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Rynek 13 – referat

Zalewski W., Żurek A., Medyczne i psychologiczne aspekty aktywności fizycznej osób z chorobami układu krążenia, Konferencja Naukowa pt. Starzenie się w Polsce i w świecie – znaczenie aktywności fizycznej, Wrocław,  9 maj, 2014 r., Wrocławskie Centrum Akademickie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Rynek 13 – referat

Juszkiewicz A., Żurek A., Aktywność fizyczna jako forma terapii wspomagającej leczenie pacjentów onkologicznych, Konferencja Naukowa pt. Starzenie się w Polsce i w świecie – znaczenie aktywności fizycznej,  Wrocław, 9 maj, 2014 r., Wrocławskie Centrum Akademickie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Rynek 13 – referat

Cierzniak A., Żurek A., Depresja a aktywność fizyczna wśród osób starszych, Konferencja Naukowa pt. Starzenie się w Polsce i w świecie – znaczenie aktywności fizycznej, Wrocław,  9 maj, 2014 r., Wrocławskie Centrum Akademickie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Rynek 13 – referat

Krzywak J., Żurek A., Oddziaływanie treningów aktywności fizycznej na pacjentów z zaburzeniami lękowymi, Konferencja Naukowa pt. Starzenie się w Polsce i w świecie – znaczenie aktywności fizycznej,  Wrocław, 9 maj, 2014 r., Wrocławskie Centrum Akademickie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Rynek 13 – referat

Żurek A., Przesłuchiwanie dzieci jako ofiary i świadków w perspektywie standardów krajów
europejskich, Seminarium Naukowo-Szkoleniowe z Psychologii Sądowej – II edycja, Wrocław,
6 czerwiec 2014, Instytut Psychologii UWr, Dawida 1– referat

Zurek A., Zurek G., Polish Older Adults' Perceptions Abort Physical Activity And Opportunities In Their Local Environment. Qualitative Study, The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul (Korea) 23-27 June 2013, referat (w języku angielskim)

Zurek A., Frackowiak T., Effectivenes Of Young Poles' Education In Respect Of Viewing Old Age And Attitudes Towards The Elderly, The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul (Korea) 23-27 June 2013, referat (w języku angielskim)

Zurek A., Dabrowska G., Zurek G., Physical Activity And Mental Health Of Polish Older Adults, The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul (Korea) 23-27 June 2013, plakat (w języku angielskim)

Koper Ł., Żurek G., Żurek A., Krzywak J., Ocena skuteczności 10- tygodniowego programu ćwiczeń na trampolinie dla wybranych aspektów sprawności funkcjonalnej seniorów, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek – Zdrowie – Środowisko, Warszawa, 11-12 wrzesień, 2014 – referat

Pirogowicz I., Żurek A., Pirogowicz A., Psychological correlates of increased pulmonary obturation and restriction in patients with asthma and allergy, International Conference Advances in Pneumology, Wieliczka Salt Mine, Poland, 17-18 October, 2014 – referat (w języku angielskim)

Żurek A., Psychologiczne aspekty aktywności fizycznej osób starzejących się, Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. Promocja Zdrowia i Profilaktyka Chorób – od Dziecka do Wieku Podeszłego, Wrocław 21 listopad 2014, Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Kazimierza Wielkiego 45 – referat


Dodatkowe szkolenia:

1. 23-25 wrzesień 1994 – Studium Pomagania Rodzinie - warsztat pt. Terapia rodziny w kryzysie wg prof. Danuty Mostwin – Metoda METRO (zorganizowany przez Fundację na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych „Synapsis” w Warszawie);
2. Wrzesień 1994 – grudzień 1994 – Program Profilaktyczny „Drugi Elementarz – czyli Program Siedmiu Kroków” przeznaczony dla dzieci i młodzieży (szkolenie zorganizowane przez Fundację „ETOH” - Centrum Edukacji, Profilaktyki i Rehabilitacji na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa);
3. Październik 1994 - marzec 1995 – Studium Profilaktyki Uzależnień - Program Edukacyjny dla Nauczycieli w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym dewiacjom społecznym (zorganizowany przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej);
4. 6 listopad 1994 – Metafora i bajka w pracy terapeutycznej – warsztat pt. „Mądrość Wassyliny” (Polski Instytut Eriksonowski, Łódź);
5. 9 grudzień 1994 – Szkolenie nt. psychorysunku (zorganizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie);
6. 11-14 maj 1996 – Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych wg Programu Profilaktyki Uzależnień „Spójrz inaczej” (zorganizowane przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Promocji Zdrowia w Starachowicach);
7. 16-17 maj 1996 – Warsztaty metodyczne nt. „Pedagogika zabawy” (zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – Zespół Pedagogiki Specjalnej, Wrocław);
8. Czerwiec 2008 – marzec 2009 – Szkoła Pomagania Rodzinie, kurs doskonalący w Systemowej Terapii Rodzin (zorganizowane przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).