dr hab. Alicja Senejko prof. UWr

alicja.senejko@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 16 MD
Zakład Psychologii Rozwoju

Kierownik - Zakład Psychologii RozwojuGodziny konsultacji

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018

środa: 15.00-16.00  MD s.16

czwartek: 13.00 -14.00  MD s.16


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

- opracowanie programu dla dwóch tzw. modułów, „specjalizacyjnych”: 1/ Szanse i zagrożenia rozwoju w adolescencji;  2/Psychologia konfliktów społecznych; prowadzenie wykładów na w/w modułach;
- opracowanie i wygłoszenie wykładu monograficznego: 1/ Trud istnienia czyli o  psychologicznych aspektach wybranych problemów egzystencjalnych człowieka (15 g.);          
- wykładowca Podyplomowego Studium Psychologicznego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami; wykładowca Podyplomowego Studium z Psychologii Zarządzania, zajęcia z zakresu kierowania konfliktami społecznymi.
 


LICZBA WYPROMOWANYCH MAGISTRÓW

- 97 wypromowanych magistrów

PROWADZENIE SEMINARIUM DOKTORANCKIEGO

-  prowadzenie seminarium doktoranckiego dla 3 doktorantów


Badania naukowe

Dr hab. Alicja Senejko – psycholog rozwoju oraz psycholog społeczny, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka ujęcia funkcjonalno-czynnościowego obrony psychologicznej oraz opartego na tym ujęciu modelu rozwoju po traumie. Jest też współautorką modelu postaw do globalizacji. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rozwoju osobowości i tożsamości człowieka w ciągu całego życia, znaczenia obron psychologicznych dla rozwoju oraz wpływu procesów globalizacji na funkcjonowanie i rozwój człowieka.

Opublikowała 47 artykułów, w tym 5 publikacji zagranicznych, dwie monografie, redagowała 3 prace zbiorowe (w tym współredagowała dwa tomy Polish Psychological Bulletin). Uczestniczyła aktywnie w 22 międzynarodowych konferencjach oraz 32 krajowych.

 Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, European Association for Research on Adolescence (EARA), oraz International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD).

Opracowała 3 Kwestionariusze: PSPDQ i PSPDQ1 -R (w wersji dla młodzieży i dorosłych) do szacowania zagrożeń i obron psychologicznych oraz ZOG - do szacowania zagrożeń globalizacyjnych. Jest też współautorką kolejnych 2 narzędzi badawczych: Kwestionariusza Sądów Osobistych (KSO)(z K.Lachowicz-Tabaczek), diagnozującego czynniki podmiotowe i społeczne uzależnień młodzieży oraz Kwestionariusza „Świat- Ja” (KŚJ)(współautor Z.Łoś), do diagnozy ustosunkowania wobec globalizacji. Jest też autorką (ISI3) oraz współautorką (ISI4 oraz ISI5) adaptacji polskiej kwestionariusza ISI (Identity Style Inventory),w opracowaniu M.Berzonsky'ego.

Od 1992 roku prowadzi konsultacje, coachingi i warsztaty psychologiczne dla wielu firm i instytucji. Łącząc praktyczne doświadczenie biznesowe z wiedzą naukową w obszarze psychologii rozwoju oraz psychologii społecznej, realizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe w zakresie: komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz negocjacji.


Seminarium magisterskie

W ramach seminarium magisterskiego prowadzone będą dwa podstawowe bloki problemowe

 

1/ Szanse i ograniczenia rozwoju po traumie doświadczonej w okresie dorastania lub dorosłości. Rola rozwojowego wymiaru obrony psychologicznej w rozwojowym radzeniu sobie z traumą. Czynniki genetyczne, osobowościowe oraz wsparcie społeczne a rozwój po traumie.

 

2/ Specyfika rozwoju człowieka w dobie globalizacji. Podmiotowość adolescentów i dorosłych we współczesnym zglobalizowanym świecie. System wartości a postawy wobec globalizacji. Zagrożenia globalizacyjne i specyfika reagowania na  doświadczane zagrożenia globalizacyjne.

 

Oczekuje się, że magistranci wybiorą tematy z w/w bloków tematycznyuch i wykorzystają do swoich badań również metody autorstwa lub współautorstwa Alicji Senejko.

Pozostali pracownicy