#OTWIERAMYDROGEKARIEROMNOWE SPECJALNOŚCI Z PSYCHOLOGII
KLINICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DOROSŁYCH I DZIECI
ORAZ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA
MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W NAJPIĘKNIEJSZYCH
MIASTACH POLSKI (PROGRAM MOST) I EUROPY (ERASMUS +)
 
NOWY PROGRAM Z TAKĄ SAMĄ OFERTĄ ZAJĘĆ
NA STUDIACH DZIENNYCH I WIECZOROWYCH
PRAKTYKI W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII W PRACOWNI
KONSULTACJI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
 
MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZE STUDIÓW    WIECZOROWYCH NA DARMOWE STUDIA DZIENNE NAJWIĘKSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU BIBLIOTEKA
I WYPOŻYCZALNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
 
ELASTYCZNY PLAN ZAJĘĆ UMOŻLIWIAJĄCY
ŁĄCZENIE STUDIÓW Z PRACĄ
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH
FAKULTATYWNYCH NA RÓŻNYCH KIERUNKACH UWR    
 
NOWO UTWORZONE LABORATORIA: BADAŃ NAD
WĘCHEM I SMAKIEM; WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI; MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH;
KONTYNUACJA KARIERY NAUKOWEJ NA BEZPŁATNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Z WYSOKIMI STYPENDIAMI
 
KONKURENCYJNE CZESNE DLA STUDENTÓW WIECZOROWYCH
 


Zapraszam!
Dyrektor Instytutu Psychologii UWr

STREFA MATURZYSTYSpecjalności

Przygotowując, na rok akademicki 2017/2018, całościowy program studiów psychologicznych realizowanych Instytucie Psychologii UWr, zadbaliśmy o wysokie standardy merytoryczne, dydaktyczne, jak i wyposażenie naszych studentów szerokie kompetencje zawodowe i przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu psychologa.

Będziesz uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach, warsztatach i laboratoriach. Rozwiniesz swoje kompetencje diagnostyczne, metodologiczne, badawcze a także umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Rozszerzeniem bazowej wiedzy psychologicznej będzie umiejscowienie jej w szerszym kontekście: historii psychologii, filozofii oraz biologii, genetyki i neuropsychologii. Swoje zainteresowania pogłębisz na różnorodnych zajęciach fakultatywnych, których oferta jest corocznie aktualizowana.

Mając ogólną wiedzę psychologiczną, na czwartym roku wybierzesz trzysemestralną indywidualną ścieżkę kształcenia w zakresie jednego z trzech działów psychologii stosowanej:

PSYCHOLOGIA KLINICZNA i ZDROWIA

W ramach tej specjalności pogłębisz wiedzę zarówno z zakresu psychopatologii jak i psychologii pozytywnej oraz zdrowia. Rozszerzysz kompetencje diagnostyczne, poznasz podstawy udzielania pomocy psychologicznej, psychoprofilaktyki, prowadzenia konsultacji i psychoterapii w różnych ujęciach.

Takie przygotowanie jest doskonałym wstępem do zawodu diagnosty, psychoterapeuty czy psychologa klinicznego znajdujących zatrudnienie w służbie zdrowia, poradniach diagnostycznych, ośrodkach i praktyce psychoterapeutycznej.

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Wybierając tę specjalność  otrzymasz wiedzę z zakresu psychologii procesów i zjawisk grupowych, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego oraz rekrutacji, szkolenia i oceny pracowników. Dowiesz się na czym polega zarządzanie, kierowanie oraz przywództwo. Nauczysz się podstaw pracy z grupą i kierowania zespołem.

Kończąc specjalność będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, firmach; służbach mundurowych i cywilnych w zakresie doradztwa w organizacji pracy, rekrutacji, dokonywaniu diagnozy potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń pracowniczych czy przygotowaniu stanowisk ze względu na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka. 

PSYCHOLOGIA KLINICZNO-WYCHOWAWCZA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kształcąc się w tym zakresie rozszerzysz wiedzę z zakresu normy i psychopatologii rozwoju, diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami oraz diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce na tle uwarunkowań środowiskowych. Dowiesz się na czym polega psychoprofilaktyka, wczesna interwencja kryzysowa, nauczysz się również jak zapobiegać, rozwiązywać i mediować w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałać przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w pracy w systemie oświaty, placówkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych i zajmujących się wczesną interwencją.