#OTWIERAMYDROGEKARIEROMNOWE SPECJALNOŚCI Z PSYCHOLOGII
KLINICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DOROSŁYCH I DZIECI
ORAZ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA
MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W NAJPIĘKNIEJSZYCH
MIASTACH POLSKI (PROGRAM MOST) I EUROPY (ERASMUS +)
 
NOWY PROGRAM Z TAKĄ SAMĄ OFERTĄ ZAJĘĆ
NA STUDIACH DZIENNYCH I WIECZOROWYCH
PRAKTYKI W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII W PRACOWNI
KONSULTACJI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
 
MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZE STUDIÓW    WIECZOROWYCH NA DARMOWE STUDIA DZIENNE NAJWIĘKSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU BIBLIOTEKA
I WYPOŻYCZALNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
 
ELASTYCZNY PLAN ZAJĘĆ UMOŻLIWIAJĄCY
ŁĄCZENIE STUDIÓW Z PRACĄ
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH
FAKULTATYWNYCH NA RÓŻNYCH KIERUNKACH UWR    
 
NOWO UTWORZONE LABORATORIA: BADAŃ NAD
WĘCHEM I SMAKIEM; WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI; MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH;
KONTYNUACJA KARIERY NAUKOWEJ NA BEZPŁATNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Z WYSOKIMI STYPENDIAMI
 
KONKURENCYJNE CZESNE DLA STUDENTÓW WIECZOROWYCH
 


Zapraszam!
Dyrektor Instytutu Psychologii UWr

STREFA MATURZYSTYNajczęściej zadawane pytania

dotyczące studiów magisterskich

 

1. Jakie dokumenty należy złożyć?

Niezbędne dokumenty to:

• kserokopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie okazanego oryginału,
• podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,
• 1 fotografia* (podpisana), identyczna ze zdjeciem załączonym do systemu IRKa.

*Wymogi zdjecia załączanego do systemu IRKa:

a) zdjęcie powinno być kolorowe o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,

b) zdjęcie osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem lub w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły,

c) tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia

d) niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły

e) zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne z fotografią dostarczaną do Uczelni razem z pozostałymi dokumentami;


2. Co w sytuacji, gdy już studiuję i nie mam świadectwa dojrzałości, bo jest złożone w dziekanacie innej uczelni?

Kandydaci, którzy są studentami innych uczelni, powinni przynieść kserokopię świadectwa maturalnego poświadczonego za zgodność z oryginałem przez dziekanat uczelni, na której studiują.
Kandydaci, którzy są studentami Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą przynieść zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające, że świadectwo maturalne jest złożone w dziekanacie.
 

3. Czy złożenie dokumentów gwarantuje przyjęcie na studia wieczorowe z psychologii?

Poprawne i terminowe zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i złożenie kompletu dokumentów w terminach dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej gwarantuje przyjęcie na studia wieczorowe z psychologii.
 

4. Czy komplet dokumentów należy złożyć osobiście?

Dokumenty muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej, ale nie muszą być złożone osobiście przez kandydata. W wyjątkowych przypadkach mogą być przesłane pocztą lub kurierem, ale po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej (kontakt: rekrutacja@psychologia.uni.wroc.pl)

W przypadku składania dokumentów za pośrednicthwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa maturalnego, dowodu osobistego.

Natomiast w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób trzecich wystarczy podpisane pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać tutaj.  


5. Czy opłata rekrutacyjna wniesiona na poczet postępowania rekrutacyjnego na psychologię stacjonarną będzie uwzględniona w postępowaniu rekrutacyjnym na psychologię niestacjonarną?  

Opłata za postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne nie zostanie uwzględniona w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne, dlatego należy jeszcze raz wnieść opłatę (85 zł).   
 

6. Ile wynosi czesne za studia wieczorowe?

Od roku akademickiego 2017/2018 czesne na studiach wieczorowych wynosić będzie 3200 zł za każdy semestr do końca studiów. 


7. Czy czesne można rozłożyć na raty?

Tak, istnieje możliwość rozłożenia czesnego na wygodne nieoprocentowane raty. 


8. Do kiedy należy wpłacić czesne?

Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, kandydaci podpisują we wrześniu umowy a na początku października wpłacają czesne.

9. Dlaczego w Instytucie Psychologii studia magisterskie nie są prowadzone w trybie zaocznym?

Wierzymy, że odpowiedzialne i rzetelne wykształcenie psychologa w odpowiednie kompetencje i umiejętności wymaga czasu. Nie może tym samym odbywać się trybem weekendowym zapewniajacą tylko ok. 60% godzin programu kształcenia, który jest przewidziany dla studentów dziennych.