Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju

Dzieci i Młodzieży z Trudnościami

Studia podyplomowe

Kierownik: dr Magdalena Żurko

Sekretarz:  mgr Ewa Okręglicka-Forysiak
  ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl
  telefon: +48 71 367-20-01 wew.163,126;  fax 71 367 18 14

czas trwania: 2 semestry


  obecna edycja:   XXI

  termin pierwszych zajęć:  16 listopada 2019
  odpłatność: 1900,00 zł za semestr

Zasady rekrutacji Wymagane dokumenty:

obowiązuje rekrutacja elektroniczna

Należy zarejestrować się najpierw w systemie IRK (www.irka.uni.wroc.pli wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do sekretariatu Instytutu Psychologii wraz z pozostałymi dokumentami.

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych 

  1. Podanie do JM Rektora UWr (z uzasadnieniem)
  2. Podanie -  pełniące funkcję kwestionariusza rekrutacyjnego, wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej)
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty

Wymagane wykształcenie:  ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie

Termin rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl: czerwiec - październik 2020 (XXII edycja)

Zasady naboru:
Po uzyskaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia, należy dostarczyć dokumenty, co jest warunkiem przyjęcia na studia. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, kandydat/ka zostaje zarejestrowany/a w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta (USOS) i otrzymuje indywidualny numer wirtualnego indeksu, który stanowi login do USOS.  Dziekanat generuje umowy z indywidualnym kontem słuchacza (jest uwidoczniony w systemie USOS w zakładce Płatności).  Na pierwszym zjeździe uczestnicy studiów podyplomowych podpisują umowy. Wpłaty (całości lub pierwszej raty) należy dokonać w ciągu siedmiu (7) dni po podpisaniu umowy.

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami są studiami typu doskonalącego. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym i psychologiczno-rozwojowym. Klasyfikacja i diagnoza zaburzeń jest omawiana w oparciu o system DSM-IV i DSM V. Część szczegółowa zajęć obejmuje: etiologię, obraz kliniczny, diagnozę, metody terapii i profilaktyki zaburzeń u dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, warsztatów i treningów realizowanych w wymiarze 230 godzin. Prowadzone są w układzie sobotnio - niedzielnym (w godzinach 9.00 - 18.00). Zajęcia warsztatowe realizowane są w dwóch grupach, natomiast seminaria, konwersatoria i wykłady są wspólne.

MODUŁY TEMATYCZNE:

Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój człowieka: trudności, zaburzenia i dysharmonie w rozwoju psychicznym; zaburzenia kliniczne u dzieci i młodzieży; dysfunkcje intelektu; proces deformowania się osobowości.

Problemy i zaburzenia emocjonalne: nieśmiałość, zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia więzi, nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia uwagi

Problemy okresu adolescencji: prawidłowy i nieprawidłowy rozwój tożsamości; obrony psychologiczne w okresie dorastania; bunt młodzieńczy; syndrom presuicydalny; obraz ciała i jego zaburzenia

Specyficzne trudności szkolne: niepowodzenia szkolne (przyczyny, konsekwencje, profilaktyka); specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia); dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia

Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń: terapia rodzin; socjoterapia; autystyczne spektrum (objawy, mechanizmy, zaburzenia rodziny); zachowania ryzykowne dzieci w wieku szkolnym (m.in. wagary, odrzucenie przez rówieśników – zapobieganie i interwencja); stymulacja funkcji zwiazanych z mową i językiem; psychodietetyka; biblioterapia; ryzyko problematycznego używania internetu.

Kompetencje wychowawcy:  komunikacja nauczyciel-rodzice-dziecko; radzenie sobie z konfliktami w relacjach dziecko-dorosły, sytuacje trudne w nauczaniu, sposoby radzenia sobie z agresją wychowanków, techniki twórczego myślenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, poszerzanie świadomości własnej osoby jako wychowawcy (trening umiejętności wychowawczych, rozwój inteligencji emocjonalnej, zapobieganie wypaleniu zawodowemu).

 

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy poza dorobkiem naukowym, dysponują praktycznym doświadczeniem zawodowym z zakresu problematyki studiów oraz psychologowie praktycy.

Planowane terminy zajęć w r.ak. 2019/2020

semestr zimowy

semestr letni

16-17.11.201914-15.03.20120
30.11 - 01.12.201904-05.04.2020
14-15.12.201918-19.04.2020
11-12.01.202009-10.05.2020
01-02.02.202023-24.05.2020
29.02 - 01.03.202006-07.06.2020

                                              egzamin końcowy -  13.06.2020

 

UZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI

W pracy osoby pomagającej dziecku niezbędna jest umiejętność diagnozy, stawiania hipotez oraz planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego w zależności od zgłaszanych problemów i zdiagnozowanych zaburzeń. Podyplomowe Studia Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w tym zakresie.

Absolwent studiów potrafi rozpoznać czynniki ryzyka kształtowania się trudności i zaburzeń rozwojowych. Wyjaśnia ich mechanizm, wykorzystując rożne podejścia teoretyczne, dzięki czemu wszechstronnie ujmuje proces patogenezy. Potrafi korzystać ze współczesnych systemów klasyfikacji zaburzeń.

Rozpoznaje specyficzne potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży w wymiarze społecznym i indywidualnym. Uwzględnia sposób odbioru i przeżywania rzeczywistości przez dziecko i adolescenta.

Potrafi krytycznie ustosunkować się do istniejących metod terapii i wspierania rozwoju, dobrać metodę oddziaływań do indywidualnego przypadku, zmodyfikować ją lub skonstruować własny program wspomagania rozwoju.

Rozpoznaje własne zasoby i ograniczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Potrafi komunikować się z rodzicami i nauczycielami w sposób ułatwiający współpracę. Świadomie stosuje strategie wychowawcze z poszanowaniem odrębności osób zaangażowanych w proces.

Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane we wspomaganiu rozwoju typowego lub nietypowego w obszarach: potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych (dysleksja), trudności adaptacyjnych (agresja, nieśmiałość), kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości, akceptacji ciała, zachowań podwyższonego ryzyka (wagary, buntowniczość).

 

BLOKI TEMATYCZNE 2019/2020

HARMONOGRAM 2019-2020