Wyciąg z Regulaminu Biblioteki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Rozdział VI. Udostępnianie zbiorów

 

§ 29

Prawo do korzystania z usług Biblioteki Instytutu Psychologii posiadają:
1) użytkownicy indywidualni,
2) biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych, za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej.


§ 30


Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów
i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.

 

§ 31

Godziny pracy Biblioteki Instytutu Psychologii podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdorazowa zmiana godzin pracy wymaga osobnego zawiadomienia czytelników w formie pisemnego ogłoszenia przez kierownika Biblioteki.

§ 32


Zbiory Biblioteki udostępnia się:
1) w czytelni,
2) poprzez wypożyczanie indywidualne poza Bibliotekę,
3) poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.


CZYTELNIA

§ 33


Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.


§ 34

Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wpisanie się do księgi odwie¬dzin.


§ 35

W czytelni udostępnia się zbiory własne Biblioteki, a także materiały dydaktyczne zostawiane przez wykładowców Instytutu Psychologii:

1) czytelnik może zamówić jednorazowo 5 wol. dzieł,
2) korzystanie ze zbiorów czasopism w czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu
do półek z obowiązkiem wpisania się do księgi odwiedzin i oddania „karty książki”
pracownikowi Biblioteki,
3) pozostałe materiały znajdujące się w czytelni zamawia się u pracownika Biblioteki,
4) materiały biblioteczne przechowywane w magazynie należy zamawiać w godzinach
pracy wypożyczalni,
5) warunkiem wypożyczenia materiałów z czytelni w celu ich powielenia jest
wpisanie informacji o godzinie wyjścia w księdze odwiedzin w rubryce „uwagi”, przy
czym w punkcie kserograficznym materiały mogą pozostawać nie dłużej niż godzinę,

 

§ 36

W czytelni udostępnia się również dostęp do internetu:

1) w czytelni znajdują się stanowiska komputerowe przeznaczone wyłącznie
do poszukiwań bibliograficznych ; dostęp do stanowiska komputerowego otrzymuje
się po zostawieniu ważnego dokumentu tożsamości i wpisaniu się do księgi odwiedzin,
2) istnieje możliwość korzystania z własnych komputerów przenośnych (notebooków) ;
czytelnicy mogą podłączyć się do sieci energetycznej na wydzielonych stanowiskach
w czytelni za zgodą pracownika Biblioteki.


§ 37

Zbiory własne oraz materiały dydaktyczne zostawiane przez wykładowców Instytutu Psychologii udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w Bibliotece formalności, tj. zostawienie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, złożenie zamówienia, wpis w księdze odwiedzin.

 

§ 38

Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni poza Biblio¬tekę bez zgody pracownika Biblioteki - jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

 

§ 39

Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich pracownikowi Biblioteki, zostawieniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i wpisaniu się do księgi odwiedzin.

 

§ 40

Użytkowników Biblioteki obowiązuje
1) pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, pokrowców na laptopy i inne urządzenia elektroniczne itp.,
2) zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów,
3) wyłączenie telefonów komórkowych,
4) zakaz kopiowania zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych


WYPOŻYCZANIE


§ 41
Wypożyczanie jest prowadzone dla:
1) studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Instytutu Psychologii,
2) pracowników Instytutu Psychologii.

 

§ 42
1. Prawo do wypożyczania nabywają czytelnicy z chwilą uzyskania komputerowej karty bibliotecznej wydanej przez Wypożyczalnię Miejscową Biblioteki Uniwersyteckiej.
Karta biblioteczna jest płatna.
2 Każdy czytelnik (student, doktorant, słuchacz studiów podyplomowych, pracownik Instytutu Psychologii) posiada jedno konto wypożyczeń (łącznie w Bibliotece Uniwersyteckiej i Bibliotece Instytutu Psychologii).
3. Zapisu do biblioteki czytelnik dokonuje tylko jeden raz. Miejscem zapisu jest Wypożyczalnia Miejscowa Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Karola Szajnochy 7/9.
4. Komputerowa karta biblioteczna upoważnia do wypożyczania książek z Biblioteki Instytutu Psychologii i Biblioteki Uniwersyteckiej oraz do korzystania z innych nieodpłatnych usług świadczonych przez w/w biblioteki (np. korzystanie z czytelni, Internetu w poszukiwaniu informacji bibliograficznych).


§ 43
Warunkiem zapisu do Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Instytutu Psychologii oraz otrzymania komputerowej karty bibliotecznej jest:
1. Dla studentów Instytutu Psychologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych oraz studiów doktoranckich – przedstawienie indeksu z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną kartą zobowiązań studenta stanowiącą nieodłączną część indeksu oraz dokument tożsamości.
2. Dla studentów MOST studiujących w Instytucie Psychologii (semestr lub rok) – karta zobowiązań studenta z pieczątką dziekanatu i dopisem „student MOST” oraz dokument tożsamości.
3. Dla studentów obcokrajowców studiujących w Instytucie Psychologii w ramach programów (np. Sokrates) – indeks z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną kartą zobowiązań oraz dokument tożsamości.
4. Dla studentów międzywydziałowych – indeks macierzystego wydziału z aktualnym wpisem wraz z załączoną kartą zobowiązań wydaną i opieczętowaną przez Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych i dokument tożsamości.
5. Dla słuchaczy studiów podyplomowych – indeks z aktualnym wpisem wraz z załączoną kartą zobowiązań oraz dokument tożsamości.
6. Dla pracowników Instytutu Psychologii będących nauczycielami akademickimi – aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu oraz dokument tożsamości.
7. Dla pracowników Instytutu Psychologii, nie będących nauczycielami akademickimi – wyrażenie zgody kierownika Biblioteki Instytutu Psychologii oraz dokument tożsamości.


§ 44
Zasady otrzymania komputerowej karty bibliotecznej :
1. Czytelnicy upoważnieni do wypożyczania książek ze zbiorów Biblioteki Instytutu Psychologii i Biblioteki Uniwersyteckiej muszą posiadać komputerową kartę biblioteczną.
2. Kartę biblioteczną wydaje Wypożyczalnia Miejscowa Biblioteki Uniwersyteckiej po dokonaniu zapisu.
3. Karta biblioteczna jest płatna, koszty ponosi osoba zapisująca się do Biblioteki Uniwersyteckiej.
4. Karta biblioteczna jest ważna do końca każdego roku akademickiego i może być prolongowana na następny rok akademicki (od 1 października), po dokonaniu rozliczenia wypożyczeń z poprzedniego roku akademickiego (w obu bibliotekach) oraz po okazaniu dokumentów : studenci – indeksu z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki lub legitymacji studenckiej ważnej na nowy semestr, pracownicy – aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz dokumentu tożsamości.
5. Kartę biblioteczną można prolongować w Bibliotece Instytutu Psychologii lub w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej.
6. W Bibliotece Instytutu Psychologii (bez konieczności udawania się do Biblioteki Uniwersyteckiej) można :
- zgłosić zagubienie karty bibliotecznej w celu zablokowania konta wypożyczeń, w przeciwnym wypadku za wszystkie wypożyczenia dokonane przez inną osobę odpowiedzialność ponosi właściciel karty,
- zgłosić zmianę adresu, e-maila, numeru telefonu,
- dopisać drugi kierunek studiów oraz formę studiów,

7. Zmianę nazwiska lub imienia należy zgłaszać tylko w Wypożyczalni Miejscowej
Biblioteki Uniwersyteckiej.
8. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Nieprzestrzeganie tego postanowienia pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej właściciela karty oraz osoby bezprawnie z niej korzystającej.

 

§ 45*
Wypożyczanie książek dla pracowników i studentów Instytutu Psychologii odbywa się zgodnie z Regulaminem Wypożyczeń Biblioteki Uniwersyteckiej i Regulaminem Biblioteki Instytutu Psychologii.
1. W Bibliotece Instytutu Psychologii pracownicy będący nauczycielami akademickimi, mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 180 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
2. Pracownicy Instytutu Psychologii nie będący nauczycielami akademickimi, mogą posiadać na koncie 6 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 180 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
3. Studenci Instytutu Psychologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą jednorazowo posiadać na koncie 5 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
4. Doktoranci Instytutu Psychologii mogą jednorazowo posiadać na koncie 7 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
5. Słuchacze studiów podyplomowych Instytutu Psychologii mogą jednorazowo posiadać na koncie 3 książki (woluminy) wypożyczone na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego .
6. Wydzielona część księgozbioru wypożyczana jest na okres do 30 dni. W przypadkach szczególnych (np. doktoranci prowadzący zajęcia) zakres wypożyczeń ustala Kierownik Biblioteki Instytutu Psychologii.
7. W uzasadnionych przypadkach ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany.
8. W Bibliotece Uniwersyteckiej studenci i doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych Instytutu Psychologii jednorazowo mogą posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 90 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
9. Pracownicy Instytutu Psychologii będący nauczycielami jednorazowo mogą posiadać na koncie 20 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 180 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
10. Pracownicy Instytutu Psychologii nie będący nauczycielami akademickimi jednorazowo mogą posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 90 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.


§ 46

Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:
1) studenci - po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych przy prolongacie uprawnień,
2) pracownicy - po ustaniu stosunku pracy,
3) użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu Biblioteki.

 


§ 47

1. Blokada konta wypożyczeń następuje w momencie :
- utraty ważności karty bibliotecznej,
- zgłoszenia zagubienia karty bibliotecznej,
- niedotrzymania terminu zwrotu książek w Bibliotece Instytutu Psychologii lub w Bibliotece Uniwersyteckiej,
- nieuregulowania kary pieniężnej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu książek lub ich spóźnionej prolongaty.
2. Blokada konta wypożyczeń może być usunięta po uzyskaniu prolongaty karty bibliotecznej, po uzyskaniu nowej karty (w przypadku zgłoszenia zagubienia poprzedniej), po oddaniu zaległych książek i uregulowaniu naliczonej kary pieniężnej.
3. Likwidacja konta czytelnika następuje po oddaniu książek i uregulowaniu ewentualnych zadłużeń wobec Biblioteki Instytutu Psychologii i Biblioteki Uniwersyteckiej oraz udokumentowaniu tego faktu pieczątką o treści „książki zwrócono” wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej na :
- karcie zobowiązań w przypadku studentów wszystkich rodzajów studiów, oraz słuchaczy studiów podyplomowych,
- karcie obiegowej w przypadku pracowników.
Zwrot książek i uregulowanie zadłużeń wobec bibliotek może być dokonane w obu bibliotekach w dowolnej kolejności; biblioteka, w której czytelnik dokona ostatniego uregulowania zobowiązań usuwa dane czytelnika z bazy komputerowej.
4. Monitowanie czytelników o zwrot przetrzymanych książek oraz naliczanie i przyjmowanie kar za nieterminowy zwrot książek następuje zgodnie z regulaminem danej biblioteki.
 

§ 48

1. Zamówienia do wypożyczalni składa się na rewersach zawierających dane osoby wypożyczającej (bez adresu zamieszkania) i dane zamawianego dzieła. Czytelnik składa zamówienie na następujących rewersach:
a) na książki znajdujące się w katalogu komputerowym czytelnik wypełnia rewers komputerowy na dostępną sygnaturę; przy odbiorze książki w wypożyczalni składa czytelny podpis na rewersie komputerowym,
b) na książki nie opracowane komputerowo czytelnik wypełnia tradycyjny rewers.
2. Rewers stanowi dowód zawarcia umowy użyczenia zgodnie z art. 714-719 Kodeksu cywilnego. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czy¬telnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie
Zwrot rewersu następuje z chwilą oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub po zaspokojeniu roszczeń Biblioteki o odszkodowanie lub po uregulowaniu kary regulaminowej.
3. Czytelnicy odbierają zamówione książki w wypożyczalni , po przedłożeniu ważnej na bieżący rok akademicki karty bibliotecznej.
4. Książki nie odebrane przez zamawiającego w ciągu trzech dni od daty złożenia zamówienia odsyła się do magazynu. Rewersy negatywnie zrealizowane zwraca się czytelnikowi z adnotacją o przyczynach niedostarczenia zamówionych książek.

 

§ 49

Nie wypożycza się poza Bibliotekę :
1) zbiorów specjalnych (maszynopisów prac doktorskich i habilitacyjnych),
2) dzieł wydanych do roku 1945,
3) czasopism,
4) słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyj¬nych,
5) dzieł rzadkich i cennych,
6) dzieł z księgozbioru czytelni,
7) dzieł wymagających konserwacji,
8) egzemplarzy specjalnie oznaczonych z przeznaczeniem do korzystania na miejscu
( materiały dydaktyczne zostawiane przez wykładowców).

W uzasadnionych przypadkach dzieła wymienione w pkt od 2 do 8 mogą zostać wypożyczone za zgodą kierownika Biblioteki Instytutu Psychologii.


§ 50

Biblioteka nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych studentom na okres dłuższy niż sześć miesięcy.


§ 51

W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.


§ 52

W razie potrzeby czytelnik może uzyskać jednorazową prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go pracownikowi Biblioteki pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.

 

§ 53

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego regulaminem Biblioteka stosuje następujące sankcje:
1) blokowanie konta czytelnika,
2) upomnienie indywidualne.
3) upomnienie zbiorowe – przekazanie do dziekanatów listy studentów zalegających ze zwrotem książek.

 

§ 54

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych biblioteka ma prawo pobierać kary pieniężne. Wysokość kary ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem Instytutu Psychologii.

 


§ 55

1. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest obowiązany
odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione
(uszko¬dzone) dzieło taką posiadało.
2. Jeżeli odkupienie identycznego dzieła nie jest możliwe, Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika poprzez:
a) odkupienie dzieła w nowszym wydaniu,
b) odkupienie innego dzieła wskazanego przez Bibliotekę, w cenie stanowiącej wielo- krotność (zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Uniwersyteckiej instrukcją wyceny) ceny inwentarzowej zagubionego lub zniszczonego dzieła,
c) dostarczenie oprawionej kopii kserograficznej zagubionego lub zniszczonego dzieła
Dodatkowo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem komputerowym dzieła, koszt pasków kodowych, superekslibrisu, zabezpieczeń w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem Instytutu Psychologii.


§ 56

Jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik winien dostarczyć całość wydania wielotomowego.

 

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE


§ 57

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne w zakresie udostępniania własnych zbiorów innym bibliotekom za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 61

Biblioteka Instytutu Psychologii posiada regulamin dostosowany do wielkości i charakteru jej zbiorów i różnorodności zadań, opracowany na podstawie Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

§ 62

Zaopiniowany przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej regulamin Biblioteki Instytutu Psychologii zatwierdza dyrektor Instytutu Psychologii.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2007r.


 

K i e r o w n i k

Biblioteki Instytytutu Psychologii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

D y r e k t o r
Instytutu Psychologii

Uniwersytetu Wrocławskiego
 

Dr Wiktor Czernianin

kustosz dyplomowany

Dr hab.Maria Straś-Romanowska
profesor w Uniwersytecie

  

 

 D y r e k t o r

Biblioteki Uniwersyteckiej

we Wrocławiu

 

starszy kustosz dyplomowany
Mgr inż. Grażyna Piotrowicz

 

 

Tytułem eksperymentu - kierownik Biblioteki Instytutu Psychologii dr Wiktor Czernianin wprowadza zmiany w § 45, aby ujednolicić zasady udostępniania zgodnie z regulaminem Biblioteki Uniwersyteckiej w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012:

 

§ 45 (zmieniony)

Wypożyczanie książek dla pracowników i studentów Instytutu Psychologii odbywa się zgodnie z Regulaminem Wypożyczeń Biblioteki Uniwersyteckiej i Regulaminem Biblioteki Instytutu Psychologii.
6. W Bibliotece Instytutu Psychologii pracownicy będący nauczycielami akademickimi, mogą jednorazowo posiadać na koncie 20 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 180 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
7. Pracownicy Instytutu Psychologii nie będący nauczycielami akademickimi, mogą posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 180 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
8. Studenci Instytutu Psychologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
9. Doktoranci Instytutu Psychologii mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
10. Słuchacze studiów podyplomowych Instytutu Psychologii mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego .
6. Wydzielona część księgozbioru wypożyczana jest na okres do 30 dni. W przypadkach szczególnych (np. doktoranci prowadzący zajęcia) zakres wypożyczeń ustala Kierownik Biblioteki Instytutu Psychologii.
7. W uzasadnionych przypadkach ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany.
8. W Bibliotece Uniwersyteckiej studenci i doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych Instytutu Psychologii jednorazowo mogą posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 90 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
9. Pracownicy Instytutu Psychologii będący nauczycielami jednorazowo mogą posiadać na koncie 20 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 180 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
10. Pracownicy Instytutu Psychologii nie będący nauczycielami akademickimi jednorazowo mogą posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 90 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.