Oto wzory podań, składanych przez studentów do Dziekanatu WNHiP UWr. Przygotowaliśmy je po to, by ułatwić współpracę z Uczelnią.
Jednocześnie przypominamy, że podanie powinno spełniać następujące wymogi formalne:

 

  • powinno być napisane na komputerze, na kartce formatu A4, posiadać własnoręczny podpis i aktualną datę,
  • nie może zawierać błędów ortograficznych,
  • powinno informować o powodzie złożenia podania (w razie potrzeby należy załączyć dokumenty formalne, np. zaświadczenie od lekarza itp.).  

 

Karty przebiegu studiów 

 

Lista zajęć hospitowanych


Podanie o wyjazd powyżej 1 miesiąca

Opinia opiekuna naukowego - otwarcie

Oświadczenie do otwarcia

Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego (nowe zasady)
 

Oświadczenie o współautorstwie

Wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej

 

STYPENDIA
w latach 2016/17 i 2017/18

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego I rok

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego II - IV rok (2017/2018)

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego I rok
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego II - IV rok (2017/2018)

Załącznik do wniosku o przyznanie/zwiększenie stypendium doktoranckiego II - IV rok (2017/2018)

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy zarejestrować w formie elektronicznej za pośrednictwem www.usosweb.uni.wroc.pl; wydrukować, podpisać i złożyć w Dziekanacie. Doktoranci II-IV roku dołączają potwierdzenie aktywności naukowo-dydaktycznej (poniżej).

Potwierdzenie aktywności naukowo-dydaktycznej doktoranta - zał. do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (II-IV rok)

od 2018/19

Formularz oceny osiągnięć doktoranta - jeden do wszystkich stypendiów.