Oto wzory podań, składanych przez studentów do Dziekanatu WNHiP UWr. Przygotowaliśmy je po to, by ułatwić współpracę z Uczelnią.
Jednocześnie przypominamy, że podanie powinno spełniać następujące wymogi formalne:

 

  • powinno być napisane na komputerze, na kartce formatu A4, posiadać własnoręczny podpis i aktualną datę,
  • nie może zawierać błędów ortograficznych,
  • powinno informować o powodzie złożenia podania (w razie potrzeby należy załączyć dokumenty formalne, np. zaświadczenie od lekarza itp.).  

 

Karty przebiegu studiów 

 

Lista zajęć hospitowanych

Podanie o wyjazd powyżej 1 miesiąca

Opinia opiekuna naukowego - otwarcie

Oświadczenie do otwarcia

Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego
 

Oświadczenie o współautorstwie

Wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej

 

STYPENDIA - proszę sprawdzać aktualne zasady na stronie Dziekanatu WNHiP

http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Stypendia/Doktoranci

 

od 2018/19 -  jeden wniosek (formularz oceny osiągnięć) do wszystkich stypendiów

Formularz oceny osiągnięć doktoranta - jeden do wszystkich stypendiów.